Երկրաբանության լաբորատորիա

Երկրաբանության լաբորատորիայի կողմից կատարվող աշխատանքներից են` հանքավայրերի շահագործական հետախուզման մեթոդների և նորմատիվների մշակումը, երկրաբանատեխնոլոգիական քարտեզագրումը և հանքաքարերի արդյունաբերական տիպավորումը, տեխնոլոգիական գործընթացների օպտիմալացման նպատակով հանքաքարերի և հանքաբեր ապարների արդյունահանման լեռնա-երկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանների, պետրոֆիզիկական բնութագրերի ուսումնասիրումը, հանքավայրերի ձևավորման և տեղաբաշխման օրինաչափությունների հաստատման նպատակով հանքավայրերի և հանքային դաշտերի երկրաբանակառուցվածքային և երկրաբանաքիմիական ուսումնասիրումը` երկրաբանա-երկրաքիմիական մոդելների մշակմամբ, ոչ մետաղային հումքի կառուցվածքաֆազային, քիմիական և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների հետազոտումը և դասակարգումն ըստ կիրառման ոլորտների:

Երկրաբանության լաբորատորիան նաև իրականացնում է հանքավայրերի հետախուզված պաշարների համալիր երկրաբանա-տնտեսական գնահատում և պաշարների հաշվարկի ու վերահաշվարկի համար կոնդիցիաների տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում:

Կատարած աշխատանքները
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC