Լեռնային բաժին

Լեռնային բաժնի գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են`

 

բաց լեռնային աշխատանքներ

• մշակման համակարգեր.
• բացահանքերի և լցակույտերի կողերի թեքություն.
• կորուստներ և աղքատացում.
• հանքաքարի միջինացում.
• բարձման-տեղափոխման աշխատանքներ.

հարստացման ֆաբրիկաների պոչամբարների շահագործում

• պոչերի նստվածքների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր հետազոտություններ.
• պոչամբարի սահմանափակող պատերի կայունության գնահատում և հաշվարկ.
• ողողալցման ափին պոչերի դասավորման պրոցեսի ուսումնասիրություն.

ճարտարագիտական կրող կոնստրուկցիաների վիճակի չքայքայող վերահսկում

• Խոշոր լեռնա-տեխնիկական սարքավորումների մետաղական իրանների վիճակի չքայքայող վերահսկում և մնացորդային ամրության որոշում.
• լեռնային կապիտալ փորվածքների բետոնային երեսարկի չքայքայող վերահսկում և փաստացի մնացորդային ամրության որոշում.
• հանքաքարի ստորգետնյա հանույթի ժամանակ մաքրման խուցերի բնամասերի և առաստաղի վիճակի ակուստիկ-էմիսիոն վերահսկում և կրող ունակության որոշում.
• ակուստիկ-էմիսիոն մեթոդներով լեռնային ապարների քայքայման փուլերի վերահսկում և որոշում.

ստորգետնյա լեռնային աշխատանքներ

• հանքավայրերի բացման եղանակի հիմնավորում ու ընտրություն.
• հանքավայրերի ստորգետնյա եղանակով ռացիոնալ մշակման համակարգի պարամետրերի որոշում և հիմնավորում.
• հանքաքարի ստորգետնյա եղանակով արդյունահանման ժամանակ կորուստների և աղքատացման նորմատիվային ցուցանիշների մշակում.
• ստորգետնյա կառույցների և հանքերի կառուցման ու շահագործման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրություն, տեղում ներդրում.
• մշակված դատարկ տարածությունների լցոնման համալիրների և լցոնման համար լցանյութերի կազմի ընտրություն, լցանյութերի պնդեցման էլեկտրաակտիվացման եղանակի մշակում և ներդրում.
• պայթուցիկ նյութերի արտադրության համալիրի կանոնակարգում և կազմակերպում.
• ցանկացած տիպի հանքամարմինների արդյունահանման տեխնոլոգիական սխեմաների հիմնավորում ու կազմում.
• հանքավայրերում հանքաքարի և ապարների կայունության գնահատում.
• ստորգետնյա լեռնային փորվածքների ամրակապերի նոր տեսակների մշակում:


Կատարած աշխատանքները
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC